Environmental Permit & Design Manager Renewable Energy Projects

 • Malmö, Frihamnsallén 8, 211 20, Malmö, Sweden
scheme image

ÖVERGRIPANDE

Du får en nyckelroll i verksamheten då Du helt eller delvis ansvarar för att driva nya och befintliga projekt inom förnyelsebar energi i mål vilket i korthet kan anges som lagakraftvunna och kvalitativa tillstånd till att kunna utgöra basen för en framtida elproduktionsanläggning för förnyelsebar energi. Ditt arbete är mångfacetterat och Du driver aktivt varje projekt genom de olika faserna fram till nödvändiga tillstånd.
 
Du driver olika faser i tillstånds- och utvecklingsprocessen, låter utföra undersökningar och inventeringar, upprättar miljökonsekvensbeskrivningar, medverkar i designarbetet av framtida elenergianläggningar samt ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra de arbeten som ingår i tillstånds- och utvecklingsprocessen. Du kommer potentiellt även att arbeta med vår förvaltningsorganisation i frågor rörande kontrollprogram mm. Att aktivt hantera risker och möjligheter är naturligt för dig.
Du kommer att vara baserad vid avdelningen Permit & Design i det Nordiska teamet i Malmö, dagligen arbeta med operativa och strategiska tillståndsfrågor inom det miljörättsliga sakområdet men även med stöd och rådgivning till kollegor och konsulter. Din funktionella rapportering inom sakområdet kommer att vara till vår Team Leader Permit & Design Dept., som är ansvarig för avdelningens resurser, kompetens och funktion. Den dagliga operativa verksamheten utgörs av arbete inom våra projekt och uppdrag som normalt drivs av projektledare.
 
Du kommer i tjänsten att stöta på ett brett spektrum av tillståndspliktiga och miljörättsliga frågeställningar och arbetsuppgifter i förhållande till energisektorn i alla våra kärnprocesser; markanskaffning, projektutveckling, upphandling, byggnation, finansiering, försäljning, förvaltning och slutligen avveckling av operativa produktionsanläggningar för förnyelsebar energi. Du kommer därför att involveras i verksamheten i en rad ämnesområden och situationer inom tillstånd och miljö. Förutom direkt egen operativ verksamhet, stöd och support förväntas Du identifiera behovet av externa resurser för bla utredningar och inventeringar, definiera omfattningen av sådant arbete och sedan hantera tjänsteleverantörens resultat för att säkerställa att kvalitet, tidplan och kostnad är i linje med förväntningarna.

Förutom arbete som är direkt relaterat till utvecklingen av projektverksamheten kommer du också att vara involverad i förvärv / avyttringar och andra affärsutvecklingsinitiativ som krävs inom verksamheten.

Huvudsakliga Arbetsuppgifter:

 • Leda och driva arbetet med att initialt bedöma markområdens lämplighet för utveckling av anläggningar för förnyelsebar energi;
 • Genomföra förstudier på potentiella markområden, upprätta rapporter med möjligheter och risker, budget och tidplaner jämte rekommendationer om fortsatt utvecklingsarbete;
 • Aktivt arbeta med att utveckla och dokumentera åtgärder för att kompensera eller lindra icke acceptabel miljöpåverkan från en framtida elenergianläggning;
 • Bedöma och dimensionera den aktuella elenergianläggningens utformning och omfattning i förhållande till potentiellt motstridiga intressen, politik, vägar och elanslutning mm;
 • Åskådliggöra en potentiell framtida anläggning för förnyelsebar energi vad avser fotomontage och andra pedagogiska illustrationer;
 • Besluta om och genomföra erforderliga utredningar och inventeringar som underlag för en tillståndsansökan och framgångsrik tillståndsprocess;
 • Upphandla, styra, granska och följa upp anlitade underkonsulter för olika utredningar och inventeringar;
 • Leda och driva tillståndsprocessen, utforma och skriva erforderliga ansökningshandlingar samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att överlämna ett giltigt och kvalitativt miljötillstånd till vår EPC-avdelning;
 • Leda och driva arbetet med kommunikationsinsatser vad avser frågor och synpunkter från markägare, närboende, myndigheter, förtroendevalda och andra viktiga intressenter;
 • Leda och driva arbetet med formella samråd gentemot myndigheter, förtroendevalda, företag och närboende;
 • Stödja och anvisa kollegor och konsulter vad avser tillstånds- och miljöfrågor under byggnation och förvaltning av driftsatta elenergianläggningar;
 • Leda och driva miljö- och tillståndsfrågor i DD-processer i samband med förvärv- och försäljningstransaktioner;
 • Aktiv bedömning av risker som finns eller kan uppstå i utvecklings- och tillståndsprocessen.

Vem är du?

 • Miljöjurist, Civilingenjör Miljö- och Energisystem eller annan relevant universitetsutbildning inom miljövetenskap relevant för tjänsten;
 • Kunskap och erfarenhet av miljörätt och Miljöbalken;
 • Minst 3 års relevant arbetserfarenhet från projektutveckling, design och tillståndsarbete, gärna inom vind- och solenergi eller från annan motsvarande tillståndspliktig verksamhet inom infrastruktursektorn;
 • Utvecklad och vidimerad kunskap och erfarenhet av att styra och hantera projekt inom budget och tider i förhållande till beslutade projektplaner;
 • Drivande och självständig i Ditt arbetssätt, entreprenörsanda, förståelse och flexibilitet för att kunna manövrera fram projekt även i utmanande situationer;
 • God förhandlare som kan hantera olika typer av situationer och människor, Du är en typisk lagspelare och vet med dig att du obehindrat rör dig mellan ”slott och koja”;
 • Vi tror att Du har kunskap och erfarenhet av köp och försäljning av vind- och/eller solcellsanläggningar eller andra jämförbara anläggningar;
 • Du är kommunikativ, relationsbyggande, analytisk, kan motivera dig själv och andra samt brinner för att bidra till omställningen till en fossilfri elenergiproduktion;
 • Du kan skapa tillit och respekt med myndigheter och förtroendevalda, kunder och andra intressenter till vår verksamhet;
 • Du är strukturerad och i vad mån det kräver noggrann i detaljerna. Samtidigt behöver Du vara utåtriktad, ha förmåga att samarbeta med förmåga att kunna övertyga.;
 • Du har en utvecklad kommersiell anda, ett strategiskt tänkande med hög grad av att utveckla och odla kundrelationer;
 • Vi tror att din erfarenhet i huvudsak kommer från konsult- eller energisektorn;
 • Du talar flytande och skriver obehindrat det svenska och engelska språket;
 • Erfarenhet av arbete i en internationell och mångkulturell verksamhet är en merit;
 • Du arbetar obehindrat í de vanligaste förekommande IT programmen från Microsoft och har en vana och kunskap att arbeta med olika GIS program (vi använder själva ArcGIS), kunskap och erfarenhet av WindPro är en merit;
 • Nyfikenhet, intresse av och förmåga att kunna lära andra IT program för bla design av vind- och solcellsanläggningar förutsätts;
 • Körkort lägst klass B.

Dina förmåner i urval:

Vi erbjuder spännande utmaningar med Dig som en del av ett team av professionella kollegor i vårt företags internationella fokus i en verksamhet med fokus på utveckling och förvaltning av en fossilfri energiproduktion. Som en växande aktör inom sektorn för förnyelsebar energi skapar vi möjligheter för personlig och professionell utveckling i en internationell miljö. Det är praktiskt taget självklart att en vänskaplig och samarbetsvillig arbetsmiljö är en del av vår företagskultur. Som en del av BayWa r.e.s nätverk i förnyelsebar energi kommer du att dra nytta av platta hierarkier med korta, snabba beslutskanaler. Vår integration i BayWa AG ger trygghet och de möjligheter för vidareutveckling som du kan förvänta dig av ett företag i denna storlek.
 • Flexibel arbetstid
 • Friskvårdsbidrag
 • Pensionsavsättning med stort urval av premieplaceringar
 • Kompletterande sjukvårdsförsäkring
 • Bonus

Kontaktperson

We look forward to your application! 

If you have any questions about the job offer, please get in contact with us - in English language please. Thank you for your understanding. 
 • Sanda Bozic
 • HR Manager EMEA
 • +49 89 383932 6023
Share on: Share Share Share Share Share